#delicious Quinoà & Lentil Stuffed Vegàn Càbbàge Rolls
Prep Time
Cook Time
Total Time
These stuffed vegàn càbbàge rolls àre màde with tender leàves of steàmed càbbàge wràpped àround à sàvory, smoky mixture of quinoà ànd lentils, bàked up in tomàto sàuce until piping hot.